Pravidlá

Pravidlá rozhodovania SPNW 2022

Nordic walking (NW) je chôdza so striedavými pohybmi rúk a nôh správnou technikou a palicami, ktoré pomáhajú pri odraze. Pri NW chôdzi by nemala nastať letová fáza (chvíľkový nedostatok kontaktu so zemou), aspoň jedno z chodidiel by mal udržiavať neustály kontakt so zemou. Jednotlivé najdôležitejšie prvky techniky chôdze majú predovšetkým zdravotný význam

Najdôležitejšie aspekty techniky Nordic Walking

1. Prirodzená práca dolnej časti tela

2. Striedanie práce rúk a nôh

3. Pohyb paží by mal prebiehať cez rameno

4. Ruka končí pohyb za líniou bedra

5. Ramená pracujú paralelne navzájom

6. Vpredu ruka zviera palicu, za bokom je otvorená. Zatváranie a otváranie ruky prebieha na úrovni bedrovej línie.

7. Aktívne odtláčanie prebieha počas celého rozsahu práce s palicou

8. Fair play

Najdôležitejšie aspekty správnych palíc na Nordic Walking

1. Vhodná konštrukcia pútka (tzv. rukavice), ktorá umožňuje aktívnu prácu ruky a vytváranie tlaku z otvorenej dlane

2. Vhodná dĺžka palice - s vystretým telom a zvislou palicou opretou o zem zviera ohnutý lakeť uhol cca. 90 stupňov (+/- 10 stupňov)

V tejto tabuľke nájdete zdravotné benefity NW pokiaľ je dodržaná správna technika, výhody vykonanie správnej techniky, časté chyby a preťaženia z dôsledku chýb.

Varovania, tresty a ocenenia

• Pretekárovi udeľuje rozhodca slovné napomenutie, penalizáciu alebo odmenu bez toho, aby musel pretekára zastaviť, pokiaľ si to nevyžaduje bezpečnosť na trati. Príklad oznámenia od sudcu je nasledujúci: "Číslo 222, varovanie, chyba lakťa"

• nevypočutie odkazu od sudcu nemá za následok neudelenie trestu. Kompletný zoznam upozornení je možné získať po súťaži v stane rozhodcov

• rozhodca má možnosť edukovať pretekára na trase, správa v tomto prípade neobsahuje informáciu "upozornenie, žltá karta, červená karta". Takéto informácie nevedú k žiadnym sankciám.

Dovzdelanie - slovné pripomenutie chyby, za účelom opravy prvku techniky NW. Táto informácia nemá za následok žiadnu sankciu a ani nie je zaznamenaná v zázname rozhodcu

Varovanie - môže udeliť rozhodca v prípade menších porušení techniky chôdze (viacnásobné varovania môžu viesť k žltej karte. 5 km - 2 varovania, 10 km - 3 varovania, 21 km - 4 varovania. Táto informácia je zaznamenaná v protokol rozhodcu

Žltá karta - udeľuje rozhodca v prípade hrubých chýb v technike NW chôdze, ktoré majú za následok porušenie pravidiel súťaže alebo môžu viesť k vážnemu preťaženiu a zdravotným problémom (viackrát získanie žltej karty neznamená červenú kartu) . Získanie žltej karty má za následok časovú penalizáciu pre súťažiaceho (na vzdialenosť 5 km - 30 sekúnd, 10 km - 1 minúta, 21 km - 2 minúty)

Červená karta - nešportové správanie voči ostatným účastníkom a rozhodcom; úmyselné bránenie ostatným účastníkom na trase pri predbiehaní, úmyselné vybiehanie trasy s evidentnou letovou fázou, skracovanie vzdialenosti, vybočovanie z trasy, iné hrubé chyby a nedostatky v technike Nordic Walking narúšajúce bezpečnosť na trase, napr. vulgárne správanie, urážanie súťažiacich alebo rozhodcov. V prípade skrytých kamier na trase súťaže je možnosť diskvalifikácie súťažiaceho po preštudovaní video materiálov do 48 hodín po skončení súťaže.

Bod zelenej karty - udeľuje sa v prípade mimoriadne dobrej techniky chôdze

Zelená karta - rozhodca nesmie udeliť zelenú kartu. Zelená karta je súčasťou bodov získaných od rozhodcov na zelenú kartu. Celkový počet udelených bodov je 5 km - dva body, 10 km - tri body, 21 km - štyri body

Ďalšie body pravidiel

Predbiehanie - pretekára je možné predbehnúť z pravej alebo ľavej strany. Predbiehajúca osoba by mala z bezpečnostných dôvodov upozorniť predbiehanú osobu oznámením 11Pozor vľavo/vpravo predbieham" z ktorej strany bude osobu predbiehať. Predbiehanie pretekára by nemalo mať za následok zmenu/prekážku v jeho/jej chôdzi. Predbiehaná osoba po vypočutí bezpečnostného hlásenia "pozor vľavo/vpravo predbieham" by nemala meniť svoju trasu.

Slúchadlá - z bezpečnostných dôvodov je zakázané používanie slúchadiel na komunikáciu medzi pretekármi, rozhodcami a ostatnými traťovými komisármi (okrem osôb s načúvacími prístrojmi). Používanie slúchadiel počas súťaže bude mať za následok zastavenie súťažiaceho na trase a žltú kartu.

Hydratácia - je možná len na špeciálne určenom mieste. Začiatok a koniec hydratačnej zóny je podľa možnosti označený vodorovným alebo zvislým znakom. V prípade potreby dočerpania tekutín inde je športovec povinný zastaviť na bezpečnom mieste a nikomu neprekážať a odstrániť palice.

Diskvalifikácia súťažiaceho na základe nahlásenia ostatnými účastníkmi súťaže - možnosť diskvalifikácie je len v prípade poskytnutia videozáznamu s porušením pravidiel kvalifikujúcich sa na červenú kartu.